problem

一张简单无向图, 给出每个点的奇偶性.

找到一条路径(边可经过多次)使得路径上点出现的奇偶性与要求相同.

要求路径长度不超过 4n

 • n\leq 10^5

sol

图不一定连通.

所以那些出现次数为奇数的点一定在一个连通块.

考虑图转树, 对这个连通块建立生成树.

从根开始\text{dfs} 这棵树, 每次到一个点(u)就将其加入答案.

如果\text{dfs}u的子树vv的奇偶性不对, 就再走一次(u,v).

最终若根节点奇偶性不对, 那么开始就不从根\text{dfs}, 即删去它最开始的一次.

Code

#include 
using namespace std;

const int N = 1e5 + 50;
# define pb push_back

int n, m, u, v, cnt, root, a[N], vis[N];
int Ecnt, first[N], nex[N], arr[N];
vector g[N], ans;

inline int add(int u, int v) {
 nex[++Ecnt] = first[u], first[u] = Ecnt, arr[Ecnt] = v;
}
void dfs(int u) {
 cnt -= a[u];
 vis[u] = 1;
 for(int i = 0, v; i < (int) g[u].size(); ++i) {
  v = g[u][i];
  if(vis[v]) continue;
  add(u, v);
  dfs(v);
 }
}
void Dfs(int u, int fa = 0) {
 ans.pb(u), a[u] ^= 1;
 for(int i = first[u], v; i; i = nex[i]) {
  v = arr[i];
  if(v == fa) continue;
  Dfs(v, u);
  ans.pb(u), a[u] ^= 1;
  if(a[v]) {
   ans.pb(v), a[v] ^= 1;
   ans.pb(u), a[u] ^= 1;
  }
 }
}

int main() {
 scanf("%d%d", &n, &m);
 for(int i = 1; i <= m; ++i) {
  scanf("%d%d", &u, &v);
  g[u].pb(v), g[v].pb(u);
 }
 for(int i = 1; i <= n; ++i) {
  scanf("%d", a + i);
  cnt += a[i];
  if(a[i] & 1) root = i;
 }
 dfs(root);
 if(cnt) return 0 * printf("-1\n");
 Dfs(root);
 if(a[root]) {
  reverse(ans.begin(), ans.end());
  ans.pop_back();
  reverse(ans.begin(), ans.end());
 }
 printf("%d\n", ans.size());
 for(int i = 0; i < (int) ans.size(); ++i)
  printf("%d ", ans[i]);
 return 0;
}